• Fotolia 38278131 S
  • Fotolia 48694557 S
  • Fotolia 51887215 S

Obchodní podmínky

1. Úvodní ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí pouze pro nákup v internetovém obchodu www.kafkazlin-eshop.cz. Internetový obchod provozuje KAFKA a Spol.s.r.o., Klabalská I / 420, 760 01 Zlín, IČO: 29270448, DIČ: CZ 29270448 (dále též jen jako „provozovatel“). Tyto podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti provozovatele jako prodávajícího a zákazníka jako kupujícího. Ceny jsou platné pouze na tomto e-shopu.

Nabídka e-shopu platí pouze pro Českou republiku.


2. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

a) Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetového obchodu www.kafkazlin-eshop.cz jsou závazné. Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami včetně podmínek reklamace a že s nimi souhlasí.

b) Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva vzniká v okamžiku převzetí objednaného zboží kupujícím.

c) Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí.

d) Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v registračním formuláři.

e) Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího, pod podmínkou zaplacení kupní ceny, jeho převzetím.

f) Ceny uvedené v ceníku jsou konečné, včetně DPH.

g) Prodejce si vyhrazuje právo odmítnout vyřízení objednávky, pokud jsou objednací údaje neúplné, nebo vzbuzují pochybnost o skutečném úmyslu zákazníka objednat zboží. O tomto odmítnutí zašle prodávající informaci na e-mailovou adresu zákazníka.


3. Zpracování objednávky

V případě nejasností má provozovatel, resp. jeho zástupce či jeho zaměstnanec, právo kontaktovat zákazníka prostřednictvím jím sdělených kontaktních údajů, a proto je v zájmu zákazníka zadávat tyto údaje pravdivě a svědomitě.


4. Termín dodání

V případě doručení objednávky do 12:00 hod pracovního dne, je zboží vyexpedováno následující pracovní den a den poté Vám bude doručeno.

Příklad:

  • objednávka zaslaná v pondělí 11:50 bude vyexpedována v úterý a Vám bude doručena ve středu
  • objednávka zaslaná v pátek v 11:50 bude vyexpedována v pondělí a Vám bude doručena v úterý
  • objednávka zaslaná v pátek v 17:00 bude vyexpedována v úterý a Vám bude doručena ve středu

Veškeré ingredience a kelímky máme běžně skladem. V případě, že Vámi objednané zboží nebudeme mít skladem, budeme Vás neprodleně informovat o nejbližším možném termínu dodání.

 

5. Poštovné a balné

170,- Kč /1 balík (max.váha balíku je 20 kg)


6. Převzetí zboží

Zákazník nebo příjemce zboží má povinnost překontrolovat neporušenost obalu a zda zásilka nevykazuje zjevné znaky poškození. Zákazník by měl ve svém vlastním zájmu překontrolovat správnost dodaného zboží a v případě nesrovnalostí převzetí zásilky odmítnout či dopravce požádat o doručení další pracovní den a v mezidobí problém konzultovat s provozovatelem internetového obchodu. V opačném případě se vystavuje nebezpečí zbytečných průtahu při řešení případného problému. V případě zjištění poškození či jiné nesrovnalosti po převzetí zásilky je zákazník povinen neprodleně kontaktovat provozovatele internetového obchodu.


7. Ochrana osobních údajů

Provozovatel prohlašuje, že veškeré údaje osobní povahy (jméno, příjmení, tel.čísla, e-mailovou adresu a poštovní adresu) jsou důvěrné, budou použity pouze pro interní potřebu firmy Miroslav Kafka -nápojové automaty Wittenborg a nebudou zveřejněny, poskytnuty třetí osobě či nijak zneužity. Osobní informace jsou shromaždovány z obchodních, logistických, statistických a marketingových důvodů. Informace slouží především jako kontakt na dodávku objednaného zboží nebo služeb nebo k zaplacení příslušné částky. V případě problémů s dodávkou slouží tato informace také k umožnění kontaktu se zákazníkem.

Při nakládání s osobními daty se provozovatel zavazuje řídit Zákonem č.101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů. Bez souhlasu není možné jakékoliv informace osobního charakteru předávat.
Zákazník využíváním služeb internetového obchodu www.kafkazlin-eshop.cz dává souhlas ke shromaždování osobních údajů. Při registraci jsou požadovány základní informace zákazníka, které se dále doplňují při provedení objednávky. Zákazník má právo zažádat o vymazání osobních údajů z databáze (zrušení registrace), a to písemnou formou na  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Upozornění:
Provozovatel internetového obchodu si vyhrazuje právo kdykoliv a bez předchozího upozornění změnit či upravit obrázky, parametry, texty, ceny apod.. Obrázky mají pouze informativní charakter a mohou být odlišné od skutečné podoby výrobky.
Provozovatel si vyhrazuje právo na případnou změnu či doplnění obchodních podmínek. Jakákoliv změna bude zákazníkům oznámena na stránkách www.kafkazlin-eshop.cz.


8. Reklamace a záruka

Případné reklamace vyřídíme k Vaší spokojenosti individuální dohodou s Vámi a v souladu s platným právním řádem. Kupující je povinen zboží při jeho převzetí prohlédnout tak, aby zjistil případné vady a poškození. Případné vady je kupující povinen neprodleně hlásit provozovateli internetového onchodu. Za vady vzniklé přepravcem neručíme, proto pečlivě zkontrolujte nepoškozenost zásilky.


9. Odstoupení od kupní smlouvy, vrácení zboží

Zákazník má v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě do 14 dnů od převzetí zboží.

Odstoupení od kupní smlouvy zašle kupující na adresu sídla prodávajícího nebo elektronickou poštou na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..">Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. Prodávající potvrdí spotřebiteli bez zbytečného odkladu v textové podobě jeho přijetí. V případě odstoupení od kupní smlouvy se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

Zboží musí být zabaleno v původním nepoškozeném obalu, nepoškozené a bez jakýchkoliv známek používání. (včetně všech poskytnutých dokladů včetně dokladu o koupi).

Při odeslání výrobku dopravcem je pro dodržení uvedené lhůty 14-ti dnů určující datum jeho odeslání na adresu prodávajícího. Prodejce nepřijme zboží, které bude posláno na dobírku.

Pokud zákazník splní všechny výše uvedené podmínky pro odstoupení od smlouvy, dodavatel mu vrátí již zaplacenou kupní cenu nebo její část, a to nejpozději do 30 dnů po vrácení zboží.

10. Další práva a povinnosti smluvních stran

Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží

Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa:   http://www.coi.cz

Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.